Her kan du se regler for opstilling af Nabohjælpsskilte.

Skilte kræver tilladelse fra Aarhus Kommune

Skiltene skal ofte placeres i eller ved vejarealet og vi vil gerne som vejmyndighed have mulighed for at vejlede i placeringen, således at skiltene er synlige og på samme tid ikke er til gene for trafikken.

Tilladelsen til at opstille skilte på offentlige veje og private fællesveje bliver givet med hjemmel i Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje. Center for Byens Anvendelse aftalt nogle retningslinjer med politiet. Retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af Vejdirektoratets generelle udtalelser om uautoriseret skiltning:

Placering af skilte:

  • Skiltet må ikke stå på det udlagte vejareal, det vil sige på veje og fortove.
  • Skilte skal opsættes i egen skiltegalge og det skal placeres således at der ikke graves ned i ledninger, det må desuden ikke stå generende for udsyn.
  • Skiltet opsættes på grundejernes initiativ og for deres regning.
  • Skiltet skal vedligeholdes af grundejerne og fjernes når det ikke længere har sin berettigelse.
  • Skiltet må kun være af den type, som er udformet af Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden.
  • Skilte må ikke anbringes i lysmaster.
  • Skiltet må ikke anbringes på eller i forbindelse med autoriseret vejafmærkning. Det fremgår af færdselslovens § 99 stk. 2.

§ 99. Færdselstavler, signalanlæg eller indretninger til regulering af eller til advarsel eller vejledning for færdslen må ikke anbringes ved offentlige veje uden for de tilfælde, der er angivet i denne lov eller de i medfør af denne fastsatte bestemmelser.

Stk. 2. Skilte, opslag, lysindretninger og lignende må ikke anbringes på eller i forbindelse med afmærkning efter § 95, stk. 1.