Aktivt medborgerskab som drivkraft i utrygge boligområder

Aktivt medborgerskab som drivkraft i utrygge boligområder

En undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling viser, at sociale netværk er afgørende for, i hvilken grad man anskuer sine naboer som potentielt kriminelle, og i hvilken grad man antager, at nogen vil gribe ind, hvis man blev udsat for kriminalitet.

Et stærkt netværk blandt beboerne i et boligområde giver samtidig handlekraft, hvis der i fællesskab skal sættes ind mod utryghedsskabende fænomener i boligområdet.

Beboernes sociale netværk påvirker derfor både på individuelt og kollektivt plan den enkeltes oplevede tryghed.

På baggrund af ovenstående, peger Center for Boligsocial Udvikling på manglende naboskab og dårlige sociale netværk som en del af forklaringen på en lav grad af oplevet i tryghed i et boligområde.

I det lys kan visionerne i Aarhus Kommunes medborgerskabspolitik om lokalområderne som drivkraft for fælleskaber muligvis bidrage til at øge den oplevede tryghed. Metoderne kan f.eks. være ”Kend dine naboer-initiativer”, deltager/borgerbudgetter og egentlige samskabelsesprojekter, hvor beboerne bliver bragt tættere sammen om at udvikle deres lokale boligområde.

Aktivt medborgerskab som drivkraft i utrygge boligområder er ét af indsatsområderne i tryghedsstrategien. Bispehaven er valgt som konkret område.

Baggrunden for denne indsats er bl.a. en undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling, der bl.a. viser at et stærkt netværk blandt beboerne i et boligområder giver handlekraft, hvis der i fællesskab skal sættes ind mod utryghedsskabende fænomener i boligområdet.

En styrkelse af det aktive medborgerskab kan have en positiv effekt på områdets modstandskraft.

Der er allerede flere tryghedsskabende initiativer, som er eller blive iværksat i Bispehaven herunder en kommende tryghedsrenovering og udviklingsplan samt den boligsociale helhedsplan.

Indsatsen skal ligeledes ses i sammenhæng med Østjyllands Politis strategiske fokusområde co-creation, hvor politiet og relevante aktører samarbejder om at løse komplekse problemstillinger.

Der skal nedsættes en projektgruppe med repræsentanter fra Østjyllands Politi, Østjysk Bolig og Aarhus Kommune, der skal komme med forslag til initiativer. Der vil være fokus på borgerrettede initiativer. Projektgruppen refererer til Lederrådet i Bispehaven