En undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling viser, at sociale netværk er afgørende for, i hvilken grad man anskuer sine naboer som potentielt kriminelle, og i hvilken grad man antager, at nogen vil gribe ind, hvis man blev udsat for kriminalitet.

Et stærkt netværk blandt beboerne i et boligområde giver samtidig handlekraft, hvis der i fællesskab skal sættes ind mod utryghedsskabende fænomener i boligområdet.

Beboernes sociale netværk påvirker derfor både på individuelt og kollektivt plan den enkeltes oplevede tryghed.

På baggrund af ovenstående, peger Center for Boligsociale Udvikling på manglende naboskab og dårlige sociale netværk, som en del af forklaringen på en lav grad af oplevet tryghed i et boligområde.

I det lys antages det, at visionerne i Aarhus Kommunes medborgerskabspolitik om lokalområderne som drivkraft for fællesskaber vil bidrage til at øge den oplevede tryghed.

 

Aktivt medborgerskab som drivkraft i utrygge boligområder er ét af indsatsområderne i tryghedsstrategien. Bispehaven er valgt som konkret område.

En styrkelse af det aktive medborgerskab kan have en positiv effekt på områdets modstandskraft.

Der er allerede flere tryghedsskabende initiativer, som er eller bliver iværksat i Bispehaven herunder den kommende tryghedsrenovering og udviklingsplan samt den boligsociale helhedsplan.

Indsatsen: ”Aktivt medborgerskab som drivkraft i Bispehaven” er forankret i Lederrådet.

Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra Østjyllands Politi, Østjysk Bolig og Aarhus Kommune.

Nedenstående initiativer er godkendt af Lederrådet medio 2018: